Premer i Katastar

Geodetska firma A-SURVEY je specijalizovana za poslove Katastra nepokretnosti i Katastra vodova. Opremljena najsavremenijom geodetskom opremom (Leica Geosyistems), licencama inženjerske komore i licencom " I reda " Republičkog geodetskog zavoda.
Premer i Katastar
Katastar nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. Nepokretnosti koje se upisuju u katastar nepokretnosti su: zemljišne (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, vodnog i drugog zemljišta); nadzemni i podzemni građevinski objekti; posebni delovi objekata koji čine građevinsku celinu (stan, poslovni prostor, garaža i drugi).

 

Katastar vodova - podzemnih instalacija

Katastarski plan vodova jeste dvodimenzionalni prikaz vodova u ravni državne projekcije. Vodovi za koje se u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) vrši premer, osnivanje i održavanje katastra vodova, jesu nadzemni i podzemni vodovi (linijski vodovi) sa pripadajućim uređajima i postrojenjima za vodovodnu, kanalizacionu i drenažnu, toplovodnu, elektroenergetsku, telekomunikacionu, naftovodnu i gasovodnu mrežu, uključujući i zajedničke objekte vodova.

 

USLUGE KOJE PRUŽAMO
Katastar

Topografski plan, Situacioni plan, Katastarsko topografski plan, Projekti geodetskog obelezavanja, Indentifikacija katastarske parcele, Omeđavanje katastarskiih parcela, Formiranje građevinskih parcela, Ucrtavanje podzemnih instalacija.

Ozakonjenje

Geodetski snimak, Ucrtavanje objekata, Kopija plana, Prepis lista nepokretnosti